Tuesday 28th April 2015,
จัดฟัน ทำฟัน ศูนย์กลางทันตกรรม ทุกปัญหามีคำตอบ รักษารากฟัน ฟอกสีฟัน – Dental Ask

รายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน

สมาชิกสามัญ จะต้องเป็นทันตแพทย์ที่ถือสัญชาติไทย และได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์จากทันตแพทยสภาแห่ง ประเทศไทย ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ทันตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟัน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยรับรอง โดยมีหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี และ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยเห็นชอบ หรือ
2. ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย

รายชื่อทันตแพทย์จัดฟันที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
(ต้องขออภัยที่ไม่สามารถบอกสถานที่ทำงานได้ ) ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 27 กรกฎาคม 2555


ชี่อ สกุล

Keith Godfrey
กนก สรเทศน์
กนกนาฎ จินตกานนท์
กนกพร ไอรมณีรัตน์
กมนพร นาเนกรังสรรค์
กมลทิพย์ หุตะสิงห์
กมลพร จันทรหอมขจร
กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุล
กรณ์ทิพย์ อักษรานุเคราะห์
กรพินท์ มหาทุมะรัตน์
กรรณิกา จิรวิวัฒนา
กรรณิกา ผลเจริญ
กฤษฎี ปัณณะรัส
กษพล กองเกียรติกุล
กษิรา เทียนส่องใจ
กอพันธ์ พัฒนศิษฎางกูร
กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์
กัลยา ศรีบุญมา
กัลยา ไกรโกศล
กัลยา ลีลาปิยมิตร
กาญจนา กิจบำรุงศิลป์
กาลัญ กลั่นกลิ่น
กิ่งแก้ว วิระวณิชย์ชัย
กิตติ สุพันธุ์วณิช
กิตตินันท์ โชติแก้ว
กิตติมา วังวรัญญู
กุรุพินท์ เชาวกิจเจริญ
เกตุกัญญา สุวรรณประทีป
เกริกศักดิ์ เจียวก๊ก
เกรียงไกร เกษมทรงธรรม
เกรียงศักดิ์ เตคุณาทร
เกศรินทร์ พิชญานุพงศ์
เกศินี เจริญชัยกรณ์
โกวิท พูลสิน
ขนิษฐ์นภางค์ รักษ์กุลชน
ขนิษฐา สุรางค์ศรีรัฐ
เขมณัฏฐ์(อรนุช) พัฒนอริยางกูร(เฉลิมสกุลรัตน์)
เขมทัต สุขก้อน
คงขวัญ เมฆาอภิรักษ์
คนึงนิจ บุตรวงศ์
ครรชนะ จรัญยานนท์
คล้าก แลมเบอร์ตัน
โฆสิต วัฒนสุขชัย
งามพร ธัญญะกิจไพศาล
จงดี พาชีรัตน์
จตุพร พุกกะเวส ร.น.
จรรยา อภิสริยะกุล
จรินทร์ทิพย์ ไผทจินดาโชติ
จริยา ปานสุวรรณ (ธิมาภรณ์)
จรีย์ ไพศาลสินทรัพย์
จันทร์ทิพย์ มีศีล
จันทร์เพ็ญ พิทักษ์ตระกูลศิริ
จันทิมา อริยานนท์
จันทิรา อุดวงศ์เสรี
จารุณี รัตนยาติกุล
จารุนารถ พรรัตนวิสัย
จารุวรินทร์ เชวงเชษฐานนท์
จำนงค์ ประเสริฐสังวาลย์
จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ์
จินตนา จรูญธรรม
จินตนา ศิริชุมพันธ์
จินตรัตน์ แจ้งศรีสุข
จิรชณีย์ (รัชนี) ใต้ธงชัย
จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
จิรวัฒน์ อรุณากูร
จิราภรณ์ ชัยวัฒน์
จีระวดี นาคดี
จุฑามาศ สุจิพงศ์(ไชยวรรณ)
จุรี จินตวงศ์วานิช
จุไรพร กมลวิศิษฏ์
จุไรรัตน์ หล่อศิริพัฒน์
จุไรลักษณ์ ทั้งสุข
เจนจิรา เจริญวัฒนานนท์
ชนนันท์ ไตรทรัพย์
ชนัญญา วิสุทธิศักดิ์
ชมพูนุช ธัญญการ
ชลฎา รัตนาวิวัฒน์พงศ์
ชลธิชา เปี่ยมการุญรัตน์
ชวลิต นิมิตรพรสุโข
ชวาล สมศิริ
ชวาศรี พูนวุฒิกุล
ชัชวาล ธนากรจักร
ชัยณรงค์ ก้าวสัมพันธ์
ชัยพัฒน์ วิรัตน์โยสินทร์
ชัยยศ หงส์จินดาพงศ์
ชาญชัย พรทองประเสริฐ
ชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ชาตรี ชะโยชัยชนะ
ชาตรี แก้วสุริยธำรง
ชิดชนก ลีธนะกุล
ชิดฤทัย บุณยเนตร
ชิตนี ชมเดช (วีระประดิษฐ์ศิลปะ)
ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
ชุตินารถ คูรัตน์ชัชวาล
ชุติมาพร เรืองสิทธิ์
ชุลีพร กิตติชัยการ
เชนทร์ พฤกษ์คุ้มวงศ์
ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์
ญาศิณี แสงเจริญ
ฐิฏิมา ศุขเขษม
ฐิติกา หรรษ์ภิญโญ
ฐิตินาถ ธรรมรักษ์
ณรงค์ชัย แก้วเกษ
ณวรรณวดี แก้วผลึก
ณัฏฐยา จันทรัศมี
ณัฐฐิรีย์ (กุลวรา) ธีรณวาณิช
ณัฐพล ตั้งจิตร
ณัฐวรัณย์ (ทีลนา) หาญวนานนท์ (บุญพิทักษ์สถิตย์)
ณัฐวุฒิ ศิริเสาวลักษณ์
ณัฐินี พรหมพิทักษ์
ณุจิเรจ อรรคคำ
ดนธยา สุวภาพ
ดลใจ ณ ป้อมเพชร
ดวงกมล อัชทวีวรรณ
ดวงฤดี พลนิวัฒน์วงศ์
ดวงสมร จารุจินดา
ดิสา บุณยรัตนพันธุ์
ดุษฎี ทองฤทธิ์
เดวีนา สว่างแจ้ง (หยังสู)
ถวิล ตัณฑิกุล
ทรงชัย นครน้อย
ทศพล ปิยะปัทมินทร์
ทัศนีย์ วังศรีมงคล
ทิพวรรณ วัฒนะถาวรวงศ์(ลีฬหเกรียงไกร)
ธนกฤต หอวรรณภากร
ธนพร รักสุจริต
ธนพรรณ วัฒนชัย
ธนรัตน์ เธียรโกศล
ธนสิทธิ์ งามดี
ธนัฎฐา เจริญใจ
ธนัสถ์ เลิศไพบูลย์
ธนิต เรืองธุระกิจ
ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ
ธรรมนูญ บุญยรางกูร
ธรรมนูญ ปานะพิพัฒน์
ธัช อิทธิกุล
ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
ธานัน จารุประกร
ธารณา (ชนิกานต์) รุจนาภรณ์ (ศรีนอก)
ธิติ ศิริไกร
ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์
ธีรนัย เงยวิจิตร
ธีรพงศ์ มุทาไร
ธีรวัฒน์ กันทะวงศ์
ธีระ ธัญญะอุดม
ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
นงนุช ภัทรากุลพิเชฐ
นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์
นงลักษณ์ สมบุญธรรม
นพปฎล จันทร์ผ่องแสง
นพวรรณ วิรยศิริ ร.น.
นภัทร โยธะธราดล
นรันทร์ จิวังกูร
นฤมล ทวีเศรษฐ์
นวลอนงค์ สุวัณณะสังข์
นัฐกานต์ ไพบูลย์ศิริจิต
นันเจอะ ทะเวนสตระ
นันทพร จงสถาพงษ์พันธ์
นันทินี นันทวณิชย์
นิคม ใจโต
นิตา วิวัฒนทีปะ
นิธิภาวี ศรีสุข
นิรชรา อัศวเรืองชัย
นิรมล ลีลาอดิศร(อิฐรัตน์)
นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ
นิรันดร์ลาภ ฤกษนันทน์
นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
นุชนาฏ สุนทรจารุ
นุชสรา ผิวบาง
บัญชา สำรวจเบญจกุล
บัณฑิต เจริญบัณฑิต
บัณฑูร โชติวรรณพร
บุญมี ศรีพาณิชย์
บุญศิวา บูรณสถิตพร
บุญสม สุภาพันธุ์
บุศรินทร์ กะตากูล
เบญจวรรณ กาญจนปลั่ง
ปกาญจน์ กาญจนะ
ปฏิพัทธ์ บุญภินนท์
ปณิชา วีระญาณนนท์
ปนัดดา นิลดำ
ปภินวิช วิพัฒนบวรวงศ์
ปรมาภรณ์ จิตประไพกุลศาล
ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
ประภาส วงศ์ล่ำซำ
ปรันตป์ สุเนตนันท์
ปราณี ฉันทวิบูลชัย
ปริญญา ทั้งสุข
ปริญญา ปฐมกุลมัย
ปริญญา ชูเวทย์
ปริญดา เลิศพิทยาคุณ
ปรียดา สันติลักขณาวงศ์
ปองใจ วิรารัตน์
ปัญจพร นิทัศน์นรเศรษฐ์
ปิยจิตร ณ ระนอง (จุลมณีโชติ)
ปิยรัตน์ ปิยสาธิต
ปิยะ ปิยะชน
ปิยะธิดา จิตตานันท์
ปิยะพร เชื้อเจ็ดองค์
ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล
ผกายพฤทธ์ กิจสุตังคานุ
ผจงจิต ไชยมณี
ผุสดี สกุลเตียว
พงศธร พู่ทองคำ
พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต
พจนา กิตติพิบูลย์
พยะพัชร์ ตันติลีปิกร
พรคณา อัศวหน้าเมือง
พรชัย จรัสเจริญวิทยา
พรชัย ไกรสิทธิกุล
พรทิพย์ วีรยางกูร
พรทิพย์ ชิวชรัตน์
พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
พรรรณมาศ สันตดุสิต
พรรัชนี แสวงกิจ
พรศักดิ์ ตันตาปกุล
พรสิริน ชัยชโลทรกุล
พลพิทยา วรชาติ ร.น.
พลภัทร แนวบุญเนียร
พลิศาน์ รัตนะ
พวงฤดี สิงหวรรณกุล
พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ ร.น.
พัฒนพงศ์ เมฆาวุฒิกุล
พัลลภ ตรีบุพชาติสกุล
พาชื่น ทิพย์สุนทรชัย
พาพร กวีวัชรนนท์
พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
พิกุล ปิติกุลตัง
พิจารณ์ เงาธรรมทรรศน์
พิชญา ไชยรักษ์
พิชารัตน์ สมศิริ
พิฐชญาณ์ อัตวีระพัฒน์
พิตรพร อธิสุข
พินทุสร โอภาสเสถียร
พินทุอร จันทรวราทิตย์
พิมพลักษณ์ หล่อวิริยากุล
พิมลดา ภัทรนิธิไพบูลย์
พีรพงศ์ สันติวงศ์
พีริยา รัตนวงศ์ไพบูลย์
พูนศักดิ์ ภิเศก
เพกา จรุงกิจอนันต์
เพชรพงศ์ ฉัตรชัยสถาพร
เพชรสิรี หอวรรณภากร
เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล
เพ็ญวดี พิชัยสนิธ
ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล
ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
ไพบูลย์ (ไกรชวินท์ ) กอสง่าลักษณ์ (กอสง่ากชลักษมิ์)
ไพรัช หาญวนานนท์
ไพลิน คุณพนิชกิจ
ไพศาล ชัยวัฒน์
ภนุวัศ เกื้อกิจ
ภักดี ภู่พัฒน์
ภัทราวดี ศิริพานิช
ภัสราภรณ์ เพ่งผล
ภาณุมาศ ผลประเสริฐ
ภาณุรัตน์ ลิมปศิริสุวรรณ
ภูมิภดา จาวจักรศิริ
ภูริสา ชลศึกษ์สกุล
ภูวดล โกศลอิทธิกุล
มงคล แตปรเมศามัย
มนตรี มาลากรอง
มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
มรกต ศยานิวาส
มัลลิกา ลิมปิอนันต์ชัย
มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ยิ่งมณี เจิมธเนศ
ยุพเรศ นิมกาญจน์
เยาวเรศ ธงสิบเก้า
เยาวลักษณ์ สุขทวี
เยาวลักษณ์ เหล่าสุนทร
รชยา จินตวลากร
รณิต ประวีณเวช
รักพร เหล่าสุทธิวงษ์
รักษ์รัฐ สิทธิโชค
รังสิ ถาวรังกูร
รัชฎากรณ์ อิสระพัฒนะพงษ์
รัชดาภรณ์ คูสกุล
รัชนี นรนิตชัยกุล
รัชนี ประดิษฐธำรงค์
รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
รัฐติยา ปุณญานันต์
รัตติยา ฉั่วเจริญ
รัตนาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์
รัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล
เรืองรัตน์ โกมลภิส
เรือนแก้ว ทีปกานนท์
ฤทัยวัลคุ์ ฐิตโสมกุล
ลดา ชินวัตร
ลัดดา วินารักษ์วงศ์
ลาวัลย์ ตันสกุลรุ่งเรือง
ลาวัลย์ สายพรชัย
วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร
วงศ์วุฒิ โอทยากุล
วนัสนันท์ กาวดิลก
วนิดา เครือสุวรรณ
วรณัฐ อำนวยพันธ์วิไล
วรพรรณ ตรีวัฒนาวงศ์
วรรณจิรา ชุติมานุตสกุล
วรรณดี พลานุภาพ
วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล
วรรณา สุชาโต
วรรณี ศรีตงกิม
วรัท สุคนธปฎิภาค
วราภรณ์ อึ้งอุดรภักดี
วรินทรา อึ๊งภากรณ์
วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล
วลีรัชฏ์ บุญโสธรสถิตย์
วัชระ เพชรคุปต์
วัฒนะ มธุราสัย
วันเดช วชิรเสรีชัย
วันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์
วันวิสาข์ หริรักษาพิทักษ์
วัลลภ จันทร์สว่าง
วาที รุ่งแสงทิวากร
วารศิริ ปิฎกานนท์
วิกรานต์ แสงอุบล
วิกันดา เขมาลีลากุล
วิกันดา โพธิศิริ
วิชัยยา เมนอน
วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
วิมล เอื้อวิไลจิต
วิมลรัตน์ กิตติพิชัย
วิรัช พัฒนาภรณ์
วิไลวรรณ วีระเกียรติ
วิวัฒน์ แต่งอักษร
วิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์
วีณา พานิชกุล
วีณา วุฒธนานนท์
วีระพล รุ่งนิศากร
วีระวัฒน์ ฉวีวานิชยกุล
วุฒิ เกียรติวงศ์
วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
ศรชัย กองทอง
ศราวดี กัลยาณภาคย์
ศรินทร ตนาวลี
ศรีรัตน์ สวัสดิ์อำไพรักษ์
ศรีสุวรรณ เสนาสุ
ศศิธร สุธนรักษ์
ศศิบุษบา เพิ่มสินทวี
ศศิภา ธีรดิลก
ศศิวงษ์ วงศ์วัฒนะ
ศักดา อภิสริยะกุล
ศักดิ์นฤน กระบวนรัตน์
ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร
ศันสนีย์ อนันต์สกุลวัฒน์
ศิรเศรษฐ์ มงคลอุปถัมภ์
ศิริชัย ธรรมชาติอารี
ศิรินงลักษณ์ วัธนะนัย
ศิรินันท์ คุปต์วัฒน์
ศิรินันท์ อรัณยวงศกร
ศิริพร เกียรติเจริญวัฒน์
ศิริพร ไอรมณีรัตน์
ศิริเพ็ญ ศฤงคารบริบูรณ์
ศิริเพ็ญ กังวลกิจ
ศิริมา เพ็ชรดาชัย
ศุทธินันท์ ด่านธำรงกูล
ศุภชัย เลิศนิมูลชัย
ศุภวัฒน์ พุฒิภาษ
ศุลีกร ไกรลาศศิริ
เศวดีภ์ เติมสุขนิรันดร
โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ
สบโชค (สุทธิชัย) จินตวลากร
สมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร
สมใจ สาตราวาหะ
สมชัย ดวงทวีทรัพย์
สมชัย มโนพัฒนกุล
สมบัติ ิ กิตติชัยกุลกิจ
สมพร เรืองผกา
สมพิศ จรัสจรุงเกียรติ
สมรตรี วิถีพร
สมศักดิ์ ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง
สมศักดิ์ เจิ่งประภากร
สมศักดิ์ กิจสหวงศ์
สมัย นครชัย
สรินภรณ์ ธีรเวชกุล (โตรัตน์)
สโรชา พูลเกิด
สัจจพร พรรคอนันต์
สัมฤทธิ์ มโนมัยอุดม
สาลินี ชื่นชมรัตน์
สาวิตรี วิสุวรรณ
สิงห์ อุตราภิรมย์สุข
สิทธิวิชญ์ อมรพิมลธรรม
สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร
สิรวิชฐ์ สถาปนา
สิริกุล สุทธวงษ์
สิริโฉม สาตราวาหะ
สิริญญา รุ่งทวีกิจ
สิริพร พัฒนวาณิชชัย
สิริมา โกวิทวณิชชา
สุกัลยา ธนกิจจารุ
สุจิตรา ไชยสังข์
สุชน พูลทอง
สุชนม์ วัตรุจีกฤต
สุดารัตน์ ถือพุทธ
สุทธิ มาลัยวิจิตรนนท์
สุเทพ ทัศนานุตริยากุล
สุธาทิพย์ จงบรรดาล
สุธาภา ศรีอรุโณทัย
สุธิสา บุญรำลึกถนอม
สุธีตา ดิสถาพร
สุนิตยา ฉัตรคุปต์
สุปราณี ดีเสมอ
สุปาณี สุนทรโลหะนะกุล
สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
สุพิชชา สวัสดีมงคล
สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
สุภา รัตนเรือง
สุภาพร สุทธมนัสวงษ์
สุภีพันธุ์ บุณยรัตนสุนทร
สุมาตรา ธนศรีวนิชชัย
สุมิตร สูอำพัน
สุรชัย เดชคุณากร
สุรัฐ กนกกุลชัย
สุรางค์ สมบุญธรรม
สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์
สุวรรณี ลัภนะพรลาภ
สุวอร ภูมิรัตนประพิณ
สุวิทย์ ไทยธรรมยานนท์
สุวิมล รุ่งเรืองศิริพันธ์
เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ
เสาวรส จันศิษย์ยานนท์
แสงดาว ศิริเจริญพันธ์
หทัยชนก เจริญพงศ์
หทัยชนก เจริญยิ่ง
หทัยรัตน์ วิชชุยานนท์
อกนิษฐ์ อู่รังสิมาวงศ์
อตินุช ชยานุภัทร์กุล
อธิชาต์ กาญจนอุทัย
อธิวัฒน์ หัสดาลอย
อนุสรณ์ ศตวุฒิ
อภันตรี ลิ้มมงคล
อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล
อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเสริญ
อมรพงษ์ วชิรมน
อมรรัตน์ ไชยวงศ์
อรนุช เจียงประดิษฐ์ (เจนกิตติวงศ์)
อรรถกฤษณ์ ผลประเสริฐ
อรรถวุฒิ พฤฒิวรนันทน์
อรวรรณ ตรีวิมล
อรอุมา สันติสุขนิรันดร์
อรุณี ทิพย์ถาวรนุกูล
อวยพร บุญเดช
อังคณา จิรจิตการุณ
อัจฉรา มโนมัยพิบูลย์
อัญจิดา ทองทิอัมพร
อัญชลิกา สงวนดีกุล
อัญชลี แพทยังกุล
อัญชลีพร ปัญญารัตนกุล
อัญชัญ พีระนันท์รังษี
อัมรา บางประภา
อาทิตย์ มโนภินิเวศ
อารยา วัชรขจร (วิเศษสันติกุล)
อำนาจ ลิขิตกุลธนพร
อิชยา ศิรินาวิน
อิทธิเดช ตรงต่อศักดิ์
อิ่มใจ อินทะไชย
อิศราวดี วิเศษศิริ
อุดม ทองอุดมพร
อุมาพร ท่อแก้ว
อุมาภรณ์ เลอลอย
อุไรวรรณ วิเศษศักดิ์สันติ
เอกชัย ฤกษ์พิทักษ์พาณิช
เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก
ไอย เพิ่มพิบูลย์

ขอขอบคุณเว็บ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย Thai Association of Orthodontists

admin
Warning: include(link.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/domains/dentalask.com/public_html/wp-content/themes/Backstreet/footer.php on line 97 Warning: include(link.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/domains/dentalask.com/public_html/wp-content/themes/Backstreet/footer.php on line 97 Warning: include(): Failed opening 'link.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/admin/domains/dentalask.com/public_html/wp-content/themes/Backstreet/footer.php on line 97
www.officeintrend.com
www.furnitureintrend.com
www.เก้าอี้ดี.com
www.เก้าอี้ถูก.com
www.เก้าอี้สำนักงานดี.com
www.เก้าอี้สำนักงานถูก.com